วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ออกแบบถนน-คลอง


ออกแบบถนน-ขุดคลอง (21- ก.พ. 2558)

 ส่วนเก็บข้อมูลสนาม
   จาก Google
      เก็บแนวคลอง-ถนนจาก Google Earth
      เขียนแนวคลอง-ถนนใน AutoCAD
      เก็บข้อมูลสนามทำระดับดินเดิม
      ทำ Contour ใน SketchUp + ส่งออก
      เขียน Contour ใน AutoCAD + เขียนรายละเอียด
     เขียน Contour จาก Google Earth (1-5-58)
     หาพื้นที่รับน้ำจาก Google Terrain (1-5-58)
    จากการสำรวจ
      เก็บค่าระดับจากสนาม
      สร้าง Contour
      เก็บ Centerline ถนน

 ออกแบบขุดคลอง
    เริ่มงานออกแบบขุดคลอง
    เขียนแนว-Curve Data-ทำ Sta.
    ใส่กรอบกระดาษ
    สร้าง Profile ดินเดิม-ดินขุด
    สร้าง Template + Section +หาปริมาณ
    เขียนรายละเอียด
    เขียนสามมิติใน SketchUp

ออกแบบถนน
    เริ่มงานออกแบบถนน
    นำ Contour เข้า - ตั้งค่าเริ่มต้น
    เขียนแนว-Curve Data-ทำ Sta.
    ใส่กรอบกระดาษ
    สร้าง Profile ดินเดิม-แนวก่อสร้าง+Vertical Curve
    แปลนถนน
    สร้าง Template ถนน
    ยกโค้ง Super Elevation (1-5-58)
    เขียน Section +หาปริมาณ
    เขียนรายละเอียด
    ส่งข้อมูลออกไปเขียน SketchUp
    เขียนสามมิติใน SketchUp

ออกแบบขุดบ่อ (8- เม.ย. 58)
   งานสำรวจบ่อ
   คำนวณพิกัดใน Excel
   เขียนวงรอบ-จุดสำรวจ
   เขียนเส้นขอบบ่อ
   ปรับแต่งขอบบ่อ-1
   ปรับแต่งขอบบ่อ-2    
   เพิ่มจุดระดับ-ส่งไป SKU
   เขียน Contour ใน SKU   
   เขียน Contour ใน CAD 
   เขียนแนวขุดบ่อ
   เขียนแปลนและรายละเอียด 
   เขียนรูปขุดบ่อใน SKU-หาปริมาตร
   เขียนเส้นแนวตัด Section  
   ตั้งชื่อเส้นตัด
   หาพื้นที่และปริมาตร
   พิมพ์รูปตัด


 คู่มือการใช้โปรแกรม QRoad


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Key work: โปรแกรมออกแบบถนน + ขุดคลอง + QuickRoad